WIELE JEST SERC – JEDEN KRAKÓW

Program Bezpartyjnych Samorządowców w Krakowie

Jako Bezpartyjni Samorządowcy chcemy działać na rzecz samorządu terytorialnego:

  • kontrolującego w duchu społecznej akceptacji poziom cen usług komunalnych,

  • gwarantującego prawa rodziny do rozwoju i bezpieczeństwa bytowego i materialnego, m.in. poprzez rozwój budownictwa komunalnego oraz czynnego przeciwdziałania przez gminę ubóstwu części jej mieszkańców,

  • wspierającego przedsiębiorczość, a przez to wzrost zatrudnienia oraz rozwój szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i społecznej Krakowa, rozbudowanie obiektów i instytucji turystycznych oraz wypełnianie roli mecenasa kultury wobec rzeczywiście wartościowych przedsięwzięć, dzieł i instytucji, zgodnych z polską i krakowska tradycją,

  • który świadomie działa na rzecz całego miasta, a więc nie tylko historycznego Centrum i Śródmieścia, ale także Nowej Huty oraz pozostałych dzielnic, a także obrzeży miasta, gdzie normalne życie wygląda zupełnie inaczej niż na Rynku.

  • zasadniczo weryfikującego dotychczasowe rozwiązania komunikacyjne ZIKiT, m.in. poprzez usunięcie słupków antyparkingowych, utrudniających parkowanie mieszkańcom w centrum miasta i pseudorond, ustawionych tam, gdzie nie jest to niczym uzasadnione, np. skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Krupniczej

Nasze plany wykraczają poza jedną kadencje, ale aby je zrealizować prace warto zacząć już teraz:

  • chcielibyśmy, aby w Krakowie było metro, tak jak w każdym poważnym europejskim mieście,

  • chcielibyśmy, aby w Krakowie, tak jak w każdym poważnym europejskim mieście, były podziemne parkingi w centrum miasta,

  • chcielibyśmy aby, rozwijać turystykę i kulturę w Krakowie, między innymi poprzez zabieganie o współorganizacje przez miasto dużych europejskich i światowych wydarzeń i imprez sportowych, kulturalnych i środowiskowych, np., tak jak w 1998, gdy odbyły się w Krakowie Spotkania Strzelców Historycznych – Braci Kurkowych i 30.000 gości z całej Europy poznało lepiej nasz kraj i wsparło turystykę w Krakowie, na skalę proporcjonalnie, porównywalną z olimpiadami lub mundialami.

Naszym celem jest danie mieszkańcom Krakowa szansy wyboru kompetentnych i uczciwych radnych Rady Miasta i Sejmiku Województwa, kierujących się odpowiedzialnością za swoje wspólnoty, niezależnych od nacisków partyjnych oraz grup interesów, wspierających aktywność społeczną obywateli i współpracujących ze środowiskami, dla których obywatel nie jest przedmiotem, ale jest podmiotem działania. Nasze małe ojczyzny mogą być wielką siłą i wartością całego naszego kraju.

Materiał programowy Bezpartyjni Samorządowcy – Kraków w pdf