SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE !

Realizując konstytucyjne prawo obywateli RP do czynnego oraz zorganizowanego uczestniczenia w życiu publicznym, wierząc, że od 1989, udało się przeprowadzić w Polsce wiele pozytywnych zmian, dotyczących licznych sfer funkcjonowania Państwa Polskiego, zwłaszcza samorządu terytorialnego, który stał się miejscem tworzenia autentycznych więzi obywatelskich i odpowiedzialności liderów za nasze małe ojczyzny, powołaliśmy stowarzyszenie BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY MAŁOPOLSKI. Zapraszamy do współpracy!

 

Działalność BEZPARTYJNYCH SAMORZĄDOWCÓW MAŁOPOLSKI uważamy za potrzebną, bowiem dostrzegamy, oprócz sukcesów, także wiele negatywnych zjawisk w życiu publicznym Rzeczypospolitej, przyczyniających się do upadku elit politycznych i upartyjnienia państwa. Co prowadzi do agresji, chaosu, polaryzacji społeczeństwa, zahamowania inicjatyw i aktywności obywatelskiej.

Brak zaufania do instytucji państwowych ma postępujący charakter i wzmacnia go partyjna narracja, która często uniemożliwia współpracę różnych środowisk i ludzi, nawet w najoczywistszych sprawach, ważnych dla całego społeczeństwa.

W tym zakresie  trudno oczekiwać jakichkolwiek pozytywnych efektów, jeżeli nie będzie się aktywnie uczestniczyć     w życiu publicznym, dążąc do przełamywania niepotrzebnych podziałów, tam gdzie to tylko możliwe i szukając dróg porozumienia i współdziałania w imię realizacji dobra wspólnego Rzeczypospolitej i Jej Obywateli.

Jako samorządowcy, osoby które pełniły funkcje samorządowe oraz jako ludzie, którzy jeszcze tego nie czynili do tej pory, ale czują potrzebę rozwijania samorządu terytorialnego, a przede wszystkim jako mieszkańcy naszych społeczności lokalnych, chcemy wspólnie zwiększać nasz wpływ na ich funkcjonowanie i jakość życia w kraju.

To na poziomie jednostek samorządowych istnieje jeszcze rzeczywisty kontakt z obywatelem. Ale niestety i w tej sferze zauważalny jest postępujący, negatywny wpływ partii politycznych. Narastający konflikt prowadzony przez partie polityczne przenoszony jest na poziom rad gmin, powiatów czy województw. Upartyjnienie organów władz samorządowych poprzez nieprzemyślane  zmiany w ordynacji samorządowej doprowadzają do faktycznego zniszczenia aktywności obywatelskiej i pogłębiają podziały na poziomie lokalnym.

Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski chcą temu zapobiegać, tworząc reprezentacje obywateli, którzy nie chcą się wiązać z żadną partią, a czują potrzebę działania na rzecz dobra publicznego poprzez umacnianie wspólnoty lokalnej regionalnej i krajowej.

Zapraszamy do współpracy,

Gniewomir Rokosz – Kuczyński

Prezes Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski