Okręg 3. Miejsce 4. Marta Elżbieta Szymańska

Obszary zainteresowań i aktywności
Staram się w codziennej aktywności wspierać działania zapewniające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży oraz godziwe warunki życia osobom o ograniczonej sprawności. Włączam się w udzielanie pomocy potrzebującym. Poprzez życzliwy stosunek do ludzi oraz pogodę ducha staram się nieść nadzieję chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza przebywającym w szpitalach, miejscach rehabilitacji. W swoim programie wyborczym pragnę zmobilizować kompetentne władze do zmodyfikowania zakresu pomocy kierowanej do osób starszych, samotnie zamieszkujących swoje ukochane miejsce a niezdolnych już do samodzielnego pokonywania trudów codzienności. Problem wiąże się również z przygotowaniem opiekunów oraz z odpowiednim ich wynagradzaniem.

Upowszechnianie wiedzy
Pochodzę z rodziny o wysokich walorach patriotycznych, w której wielką wagę przywiązuje się do umiłowania i pielęgnowania narodowej tradycji i kultury. Naturalnym jest gromadzenie dokumentacji oraz propagowanie wiedzy Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem udziału krakowskiego harcerstwa w zdobywaniu i utrwalaniu niepodległości, a także pracy konspiracyjnej i działalności na rzecz potrzebujących. Wynika to z udziału moich najbliższych w tej działalności. Propaguję tę wiedzę w ramach udziału w pracach Komisji Historycznej ZHP Chorągwi Krakowskiej, gdzie dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Szarych Szeregów udało się pozyskać sponsorów i doprowadzić do odsłonięcia tablic: pamięci hm. Kazimierza Lisińskiego komendanta Krakowskiej Zawiszy w Bazylice Na Skałce oraz pamięci harcerek organizujących pomoc potrzebującym w czasie okupacji na budynku przy ul. Śląskiej. Ponadto zorganizowanie wystawy w Muzeum AK poświęconej harcerskiej prasie konspiracyjnej, także reportażu filmowego, kilku publikacji oraz wystąpień na konferencjach i w środowisku Szczepu ZHP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, którego komendy jestem członkinią.

Wykształcenie
Przed 50.laty zdobyłam wykształcenie w AGH na Wydziale Metali nieżelaznych. Stosownie do potrzeb kolejno poszerzone o towaroznawcze, pedagogiczne a także fundusze unijne. Ponadto jestem absolwentką Kursu asystencji osób niepełnosprawnych. Wiedzę zdobytą wykorzystuję w codziennej aktywności.