Urodziłem się w Krakowie, tutaj spędziłem swoją młodość, tutaj się zestarzałem. Aktualnie jestem emerytem. Z wykształcenia jestem matematykiem po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pomagam często młodzieży w pokonywaniu barier matematycznych w szkole.

Całe życie mieszkałem w centrum miasta a od roku na skutek działań „reprywatyzacyjnych” musiałem zamieszkać na jego obrzeżach.

Wiem z jakimi problemami borykają się starzy mieszkańcy centrum Krakowa. Sam z nimi musiałem się zmierzyć.

Znany jest mi strach przed utratą mieszkania i wysokim czynszem. Wiem co to znaczy stawać przed obliczem „Wysokiego Sądu” i daremnie szukać sprawiedliwości.

Hałas i zakłócanie ciszy nocnej to zmora nękająca mieszkańców „Centrum”. Bezsilność wobec kultu siły i młodości, spychania na margines ludzi wiekowych.

Trudności z dostaniem się do lekarza specjalisty, rehabilitacji zniechęcają do podejmowania trudu leczenia i dbania o siebie.

Pomoc ubogim, bezdomnym, inwalidom powinna być priorytetem w działaniu władz miasta.

Budownictwo komunalne powinno dawno zaistnieć na mapie Krakowa, więcej zieleni, miejsc spacerowych również.

To są zadania bliskie memu sercu do wykonania.

Instrukcja dokonywania wpłat do wydruku

Dane Komitetu KWW Bezpartyjni Samorządowcy
do dokonywania wpłat na potrzeby kampanii wyborczej

UWAGA! Wpłaty muszą być dokonywane wyłącznie w formie przelewów
bankowych z prywatnych kont bankowych osób fizycznych.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy (pełne dane adresowe Komitetu i NIP)

Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy
ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin
NIP: 692 251 85 47

Nr rachunku bankowego Komitetu:

nr konta:

82 2490 0005 0000 4520 7035 2837  (Alior Bank w Lubinie)

Wpłacający : pełne imię i nazwisko oraz dokładny adres z kodem pocztowym
(wyłącznie obywatel polski mający miejsce zamieszkania w Polsce),
Tytułem: Tytuł wpłaty bezwzględnie musi zawierać dane czego wpłata dotyczy, tj.:
Województwo na które dokonywana jest wpłata, jakich wyborów dotyczy (sejmik, rada gminy, rada powiatu, rada miasta, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta), okręg wyborczy

Przykładowe opisy przelewów w pozycji „tytułem” dla Krakowa i Małopolski:

a) WPŁATA DLA KANDYDATA do Rady Miasta Krakowa
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Rada Miasta Kraków, imię i nazwisko kandydata którego dotyczy wpłata (w przypadku braku nazwiska kandydata wpłata zostanie wykorzystana na wspólną kampanię wyborczą do Rady Miasta Krakowa)

b) WPŁATA NA KANDYDATA do Sejmiku Województwa
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Sejmik Województwa, okręg nr 5, imię i nazwisko kandydata którego dotyczy wpłata (w przypadku braku nazwiska kandydata wpłata zostanie wykorzystana na wspólną kampanię wyborczą do Sejmiku Województwa)

c) WPŁATA NA KANDYDATA na Prezydenta/Wójta/Burmistrza
tytuł wpłaty: Województwo Małopolskie, Kraków, wybory na prezydenta,
imię i nazwisko kandydata na prezydenta którego dotyczy wpłata

 

Ważne informacje dodatkowe:

  1. Wpłaty bezwzględnie nie mogą być dokonywane z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów)

  2. Zabrania się wpłat z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków

  3. Środki wpłacane na rzecz finansowania KWW Bezpartyjni Samorządowcy nie mogą pochodzić z działalności przestępczej określonej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  4. Kwota przypadająca na jeden mandat radnego wynosi:

– w wyborach do rady gminy w gminach powyżej 40 tys. mieszkańców — 1276,80 zł.

– w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu — 3830,40 zł

– w wyborach do sejmiku województwa — 6384 zł.

  1. Wpłaty. Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. kwoty 31,5 tys. zł.

Przykładowy przelew dla kandydata do Rady Miasta Krakowa